Disclaimer

Black Dragon is MY Viewer, i decide which feature i want to add and which to remove, i share this Viewer to show the world that user base size is not important, i do rate quality by effort, thought and love put into the project, not some rough estimated numbers. I consider feature requests only if i you can name proper valid reasons i can agree on. It is my (unpaid) time i'm putting into this project, i'm not here to cater to every Joe's desires.

Thursday, April 1, 2021

Black Dragon 64x - Update 6.9.420 "noϱɒɿႧ ϱnizilɒυƨiV"

.ƨɘoϱ Ɉi woʜ wonʞ υoY .Ɉ'nblυow i ϱniγɒƨ ɘɈiqƨɘb ,γɒboɈ ɘɈɒbqυ ɿɘʜɈonɒ bɘƨɒɘlɘɿ i bɘɔiɈon ɘvɒʜ γɒm υoγ ƨA.0.ς mɿoɈƨɘɿiᆿ ɒ ƨiʜɈ ϱniʞɒm γlɘviɈɔɘʇʇɘ ɿɘwɘiV γɿɘvɘ ʇo ɘɿυɈɒɘʇ γɿɘvɘ ƨbbɒ ɘɈɒbqυ ƨiʜɈ ɈɒʜɈ ƨi ɈnɒɈɿoqmi ɘɿom ƨ'Ɉɒʜw Ɉυઘ

.ob i ƨɒ ʜɔυm ƨɒ Ɉi ɘʞil υoγ ɘqoʜ I .ƨɈnɒw ɿɘƨυ ɘʜɈ ɿɘvɘɈɒʜw ɘd nɒɔ ɿɘwɘiV ɘʜɈ bnɒ ɘɈɘloƨdo ɿɘqolɘvɘb ƨɒ ɘm ɘbɒm mɘɈƨγƨ ɔimɒnγb wɘn γm ƨɒ ɿɘvɘ ɿɘwɘiV ƨiʜɈ ɿoʇ ɘɈɒbqυ Ɉƨɒl γlυɿɈ ɘʜɈ ɘd lliw ƨiʜT

.ƨƨɘυϱ i ɿɘlioqƨ ƨqooʜw ...ƨɘY .٢ς0ς ni nwob ƨɈυʜƨ ⅃Ƨ Ɉnioq ɘʜɈ oɈ qυ ɘɿυɈυʇ ɘʜɈ ni ɘƨɒɘlɘɿ ɿɘvɘ lliw γɘʜɈ ɈɒʜɈ ƨdɒ⅃ nɘbni⅃ moɿʇ ɘboɔ ɘʜɈ llɒ ɘϱɿɘm oɈ ɘɿυɈυʇ ɘʜɈ oɈni bɘllɘvɒɿɈ oƨlɒ ɘv'I

.llɒ ƨwonʞ ɿɘwɘiV ɘʜT .mɘʜɈ bɘɘn υoγ ɘɿoʇɘd nɘvɘ ,bɘɘn υoγ ɈɒʜɈ ƨɘɿυɈɒɘʇ ni bbɒ lliw ɿɘwɘiV ɘʜɈ bnɒ γlʇ ɘʜɈ no υoγ oɈ Ɉqɒbɒ lliw IU ɘʜɈ ,ɿɘƨυ ɘʜɈ no Ɉnɘbnɘqɘb bnɒ ɔimɒnγb γlɘɈɘlqmoɔ ɘd oɈ ɿɘwɘiV ɘʜɈ ni ϱniʜɈ ɘlϱniƨ γɿɘvɘ bɘϱnɒʜɔ I

.ɘbɒm i ƨɈnɘmɘvoɿqmi ɘʜɈ ϱniɈnυoɔ Ɉon ,ɘɈɒɿɘmɒɿʇ ɘʜɈ ɘldυob γlʜϱυoɿ Ɉɘn lliw ɘnolɒ qυnɒɘlɔ ƨiʜɈ ,ɘboɔ Ɉƨɒʇ bnɒ Ɉnɘiɔiʇʇɘ γlʜϱiʜ Ɉɿɒ-ɘʜɈ-ʇo-ɘɈɒɈƨ ɘɈɒb oɈ qυ ʜɈiw Ɉi bɘɔɒlqɘɿ bnɒ ɘboɔ blo ɘʜɈ llɒ bɘvomɘɿ I

.niɒϱɒ qυ qoɿɔ ɿɘvɘ lliw ϱυd γnɒ ɈɒʜɈ ɘldiƨƨoqmi ƨi Ɉi ,ʇooɿqlooʇ γlɘɈɘlqmoɔ ɿɘwɘiV ɘʜɈ ɘbɒm bnɒ ɘɿυɈυʇ bnɒ Ɉnɘƨɘɿq ɘɔnɘɈƨixɘ ni ɿɘvɘ ϱυd ɘlϱniƨ γɿɘvɘ bɘxiʇ oƨlɒ I
.ɘɿom on ɘd blυow ɿɘwɘiV ƨiʜɈ qlɘʜ ƨ'ɈυoʜɈiw moʜw ƨɿɘɈɿoqqυƨ noɘɿɈɒԳ ɘʜɈ ɘƨɿυoɔ ʇo bnɒ ƨbɿow bniʞ ɘʜɈ ,γɈinυmmoɔ lɒγol ɘʜɈ oɈ ƨʞnɒʜɈ γnɒm ƨγɒwlɒ ƨA


KT Syakumi γઘ